Aanbod

Werkwijze

Portfolio

Contact

✸ Website op maat

✸ Complete Branding

✸ Over mij

Artikel 1 Definities
La Vie Creative gevestigd te Benningbroek, KvK-nummer 72087455, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als La Vie Creative.
De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan La Vie Creative zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alsmede op alle overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van diensten en goederen door of namens La Vie Creative waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij tussen La Vie Creative en de opdrachtgever daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door La Vie Creative in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden expliciet van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. La Vie Creative kan niet aan de offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De offerte wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de prijs voor de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten, zoals kosten voor licenties en onderhoud worden apart op de offerte vermeld.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van La Vie Creative op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. La Vie Creative komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. La Vie Creative heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
6. La Vie Creative is gerechtigd de geoffreerde prijzen te verhogen in geval de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd zijn gewijzigd (bijvoorbeeld in geval van spoed), de in opdracht gegeven werkzaamheden zijn gewijzigd (bijvoorbeeld meerwerk), of het in rekening brengen van de geoffreerde prijs tot een onredelijke verhouding van prijs ten opzichte van de te verrichte werkzaamheden zou leiden. La Vie Creative brengt de opdrachtgever hiervan op de hoogte.
7. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door La Vie Creative aan opdrachtgever worden gecommuniceerd en enkel na goedkeuring worden uitgevoerd.
8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van La Vie Creative onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan La Vie Creative.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. La Vie Creative zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart La Vie Creative voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. La Vie Creative voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Doordat de diensten van La Vie Creative online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. La Vie Creative kan geen marketingsucces (zoals een hogere positie in Google), groei van klanten of vergrote naamsbekendheid garanderen op basis van de door haar verrichte werkzaamheden.
4. La Vie Creative is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
5. La Vie Creative zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden of hetgeen in maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 7 Wijziging en annulering
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft La Vie Creative de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. La Vie Creative maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
3. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering na acceptatie van de offerte, maar voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in betaling van 50% van de geoffreerde kosten; annulering na aanvang van de werkzaamheden resulteert in de verplichting tot het betalen van 50% van het geoffreerde bedrag. Wanneer wordt gewerkt op basis van uurtarief zijn bij annulering de tot dan toe uitgevoerde uren direct opeisbaar. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd het werk, waaronder maar niet gelimiteerd tot ontwerpen, te gebruiken, tenzij de volledig geoffreerde werkzaamheden worden doorlopen en betaald.
4. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder hosting, domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder, die onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen. Deze diensten worden verlengd indien niet minstens een kalendermaand vooraf wordt opgezegd door opdrachtgever.

Artikel 8 Overmacht
In geval van overmacht is La Vie Creative gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar La Vie Creative redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte of ongevallen.
Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van La Vie Creative jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 3 kalendermaanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Er ontstaat onmiddellijk een vordering op de tot dan gemaakte kosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. La Vie Creative is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. La Vie Creative is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door La Vie Creative.
Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van geleverd werk en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing.
4. La Vie Creative is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
La Vie Creative is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid van de website door netwerkstoringen.
5. La Vie Creative is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door opdrachtgever of derden.
6. La Vie Creative is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
7. La Vie Creative is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan La Vie Creative worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee aansprakelijkheid uit.
In het geval dat La Vie Creative een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door La Vie Creative aan opdrachtgever is gefactureerd.
8. Opdrachtgever vrijwaart La Vie Creative tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.
9. La Vie Creative is niet niet verantwoordelijk voor de teksten en foto’s die op de website of drukwerk van de opdrachtgever komt te staan. 

Artikel 10 Bijzondere bepalingen
1. Na oplevering van een website door La Vie Creative is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, tenzij anders overeengekomen.
2. Wanneer er een gebrek ontstaat aan de website door toedoen van opdrachtgever, kan La Vie Creative worden ingeschakeld dit gebrek te herstellen. Deze meerkosten zullen afzonderlijk worden geoffreerd en gefactureerd.
3. Het is niet toegestaan om door La Vie Creative ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
4. La Vie Creative is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.
5. Een login is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voor opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan anderen gebruik te laten maken van zijn login of deze aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van La Vie Creative. La Vie Creative is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan doordat inloggegevens aan derden zijn verstrekt.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door La Vie Creative aan opdrachtgever ter beschikking gestelde content, materialen, goederen, diensten, programma’s, codes en advies berusten bij La Vie Creative. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het geleverde te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. La Vie Creative blijft eigenaar van de content, broncode en software, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
3. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in door La Vie Creative aangeleverde content, komt de garantie op het werk te vervallen.
4. La Vie Creative heeft het recht de content pas te publiceren, dan wel de website vrij te geven, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
5. La Vie Creative is gerechtigd haar naam te vermelden in de footer van de website wanneer zij verantwoordelijk is voor het design hiervan. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de website zal in onderling overleg worden gekeken bij wie het auteursrecht van de gehele website komt te liggen door deze wijzigingen en of naamsvermelding nog gewenst is.
6. Opdrachtgever geeft La Vie Creative met het aangaan van de overeenkomst toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van haar portfolio, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Opdrachtgever dient het intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart La Vie Creative van enige aanspraak door derden. Een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten behoort niet tot enige overeenkomst die La Vie Creative aangaat.
8. La Vie Creative is niet verantwoordelijk voor de content die de opdrachtgever aanlevert. Als dit lijdt tot inbreuk is de opdrachtgever hier zelf verantwoordelijk voor. 

Artikel 12 Geheimhouding
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13 Levering
La Vie Creative spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
Na eerste aanlevering vindt een maximaal overeengekomen aantal revisierondes plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever, of revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren.

Artikel 14 Klachten en revisies
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan La Vie Creative. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 werkdagen inhoudelijk te behandelen.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, of feedback uitblijft op de overeengekomen momenten, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen de huidige overeenkomst. Revisies zullen buiten de overeengekomen rondes worden verwerkt op basis van het uurtarief van La Vie Creative.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de door La Vie Creative aangeleverde content komt de garantie op het aangeleverde werk volledig te vervallen.
Voor vragen/en of kanten kan de klant contact opnemen via het e-mailadres: info@laviecreative.nl

Artikel 15 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin La Vie Creative is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens La Vie Creative en betrokken derden 12 maanden.